Meteen hulp ? T. 085 - 732 5510

Algemene voorwaarden van CompuShare B.V.
ALGEMENE BEPALINGEN
1. Aanbiedingen overeenkomst
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en
overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook aan cliënt levert.
Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij door leverancier schriftelijk
uitdrukkelijk anders is aangegeven. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens
hem aan leverancier opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop
leverancier zijn aanbieding baseert.
1.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
1.5 Leverancier kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van
rechtshandelingen per email.
2. Prijs en betaling
2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege
worden opgelegd.
2.2 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van cliënt, geldt dat leverancier gerechtigd is
schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
Indien cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is cliënt gerechtigd binnen dertig
dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in
werking zou treden.
2.3 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop leverancier de vergoeding voor de
overeengekomen prestaties aan cliënt in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door cliënt
betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal
cliënt binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening of tot
opschorting van een betaling.
2.4 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige aanmaning of
ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien cliënt na
aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit
handen geven, in welk geval cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot
vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe
deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. Tevens is cliënt de door leverancier gemaakte
kosten van een mislukte mediation verschuldigd indien cliënt bij vonnis wordt veroordeeld tot geheel of
gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag.
3. Vertrouwelijke gegevens, overname personeel en privacy
3.1 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of
dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht
openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze
slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als
vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.
3.2 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na beëindiging
daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de
andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen
dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Leverancier zal de betreffende toestemming
in voorkomend geval niet onthouden indien cliënt een passende schadeloosstelling heeft aangeboden.
3.3 Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn
geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door cliënt wordt gehouden
of waarvoor cliënt uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij cliënt bewijst dat de feiten
die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan leverancier toerekenbaar zijn.
4. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en retentie
4.1 Alle aan cliënt geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat alle bedragen die cliënt
verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te
verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die cliënt wegens het tekortschieten in de
betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan leverancier zijn voldaan. Een cliënt die als
wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van
leverancier mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale
uitoefening van zijn bedrijf. Indien cliënt (mede) uit door leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak
vormt, vormt cliënt die zaak slechts voor leverancier en houdt cliënt de nieuw gevormde zaak voor
leverancier totdat cliënt alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan;
leverancier heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door cliënt alle rechten als eigenaar
van de nieuw gevormde zaak.
4.2 Rechten worden in voorkomend geval aan cliënt steeds verleend of overgedragen onder de
voorwaarde dat cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
4.3 Leverancier kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten,
vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening
van leverancier onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat cliënt alle aan
leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft.
5. Risico
5.1 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die
voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke
beschikkingsmacht van cliënt of een hulppersoon van cliënt zijn gebracht.
6. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
6.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde
of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen
zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan,
berusten uitsluitend bij leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend
de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of
verdergaand recht van cliënt tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere
materialen is uitgesloten. Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en nietoverdraagbaar
aan derden.
6.2 Indien in afwijking van artikel 6.1 leverancier bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht
van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en
uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten
intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor cliënt ontwikkelde programmatuur,
websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op cliënt, dan laat dit de
bevoegdheid van leverancier onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen,
algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder
enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor
derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van
leverancier aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn
aan die welke ten behoeve van cliënt zijn of worden gedaan.
6.3 Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel
betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële
eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te
wijzigen.
6.4 Het is leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de
programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van
de programmatuur. Het is cliënt niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te
ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat cliënt geen reservekopie van
programmatuur kan maken, zal leverancier cliënt desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.
6.5 Tenzij leverancier een reservekopie van de programmatuur aan cliënt ter beschikking stelt, mag cliënt
één reservekopie van de programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming
tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de reservekopie geschiedt slechts na
onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde labels en
aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar (zie artikel 6.3).
6.6 Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is cliënt gerechtigd tot
verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde programmatuur als dat noodzakelijk is voor het
met de programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’,
wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door leverancier schriftelijk kenbaar
gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en websites,
aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties.
Van een fout is alleen sprake indien cliënt deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Cliënt is
gehouden van fouten onverwijld melding aan leverancier te maken.
6.7 Leverancier vrijwaart cliënt tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de
bewering dat door leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of
andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële
eigendom, onder de voorwaarde dat cliënt leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan
en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele
schikkingen, geheel overlaat aan leverancier. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en
medewerking aan leverancier verlenen om zich, indien nodig in naam van cliënt, tegen deze
rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband
houdt (i) met door cliënt ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan leverancier ter beschikking
gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die cliënt in de programmatuur, website, databestanden,
apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in
rechte onherroepelijk vast staat dat de door leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites,
databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht
van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van leverancier een gerede kans
bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal leverancier zo mogelijk zorg dragen dat cliënt het
geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of
de betreffende andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de
inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van cliënt. Indien
leverancier naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk
bezwarende wijze kan zorg dragen dat cliënt het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal
leverancier het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke
gebruiksvergoeding terugnemen. Leverancier zal zijn keuze in dit kader niet maken dan na overleg met
cliënt. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van leverancier wegens
schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van een derde is geheel uitgesloten,
daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van leverancier voor inbreuken die
veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde programmatuur, websites, databestanden,
apparatuur en/of materialen (i) in een niet door leverancier gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang met
niet door leverancier geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of (iii) op een andere wijze dan
waarvoor de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en/of andere materialen zijn
ontwikkeld of bestemd.
6.8 Cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan
leverancier van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst,
muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal,
met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Cliënt zal leverancier
vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken,
bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
7. Medewerking door cliënt; telecommunicatie
7.1 Cliënt zal leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en
noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het
verstrekken van toegang tot zijn gebouwen. Indien cliënt in het kader van het verlenen van medewerking
aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de
noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.
7.2 Cliënt draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de
apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door
leverancier te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en
beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
7.3 Indien cliënt programmatuur, websites, materialen, databestanden of gegevens op een
informatiedrager aan leverancier ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door leverancier
voorgeschreven specificaties.
7.4 Indien cliënt de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur,
programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van
leverancier stelt of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft leverancier het
recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht
om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander
onverminderd het recht van leverancier tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.
7.5 Ingeval medewerkers van leverancier op locatie van cliënt werkzaamheden verrichten, draagt cliënt
kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte
met computer- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle
geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. Cliënt vrijwaart
leverancier voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van leverancier, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van cliënt of
van onveilige situaties in diens organisatie. Cliënt zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en
beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van leverancier kenbaar maken.
7.6 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten,
waaronder internet, is cliënt verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate
beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van
leverancier staan. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten,
storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij cliënt bewijst dat deze schade of kosten het
gevolg zijn van opzet of grove schuld van leverancier of diens leidinggevenden. Indien bij de uitvoering
van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten is leverancier gerechtigd
cliënt toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Leverancier kan toegewezen toegangs- of
identificatiecodes wijzigen. Cliënt behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze
slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of
kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.
8. Leveringstermijnen
8.1 Alle door leverancier genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten
vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan leverancier bekend
waren. Leverancier spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel
mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen
(leverings)termijn brengt leverancier niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen
schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt leverancier wegens
tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat cliënt hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Leverancier is
niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen
omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald
kunnen worden. Evenmin is leverancier gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen
een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.)
zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen leverancier en cliënt zo
spoedig mogelijk in overleg treden.
9. Beëindiging overeenkomst
9.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de
andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke
ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming,
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
9.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor
onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van
redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke
opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen.
Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
9.3 In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan cliënt een
overeenkomst van dienstverlening slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden.
9.4 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surséance van betaling
wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de
onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van
reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Leverancier is wegens deze beëindiging nimmer tot
enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van
faillissement van cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur
van rechtswege.
9.5 Indien cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering
van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende
betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij cliënt bewijst dat leverancier ten
aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd
in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of
geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en
worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
10. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring
10.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die
overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst
is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het
totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding
voor directe schade echter meer bedragen dan _ 500.000 ((vijfhonderd duizend Euro). Onder directe
schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die cliënt zou moeten maken om de prestatie van leverancier aan de overeenkomst te
laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of
op vordering van cliënt wordt ontbonden.
b. redelijke kosten die cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn
oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat leverancier op een voor
hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het
gevolg zijn van de vertraagde levering;
c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover cliënt aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
10.2 De aansprakelijkheid van leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële
beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan _ 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig
duizend Euro).
10.3 Aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van
afnemers van cliënt, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door
cliënt aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband
houdende met de inschakeling van door cliënt aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers en alle
andere vormen van schade dan genoemd in artikel 10.1 en 10.2, uit welken hoofde dan ook, is
uitgesloten.
10.4 De in voorgaande leden van dit artikel 10 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor
zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leverancier of diens leidinggevenden.
10.5 De aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een
overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien cliënt leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk
in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en
leverancier ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen.
De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te
bevatten, zodat leverancier in staat is adequaat te reageren.
10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade zo
spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere vordering tot
schadevergoeding tegen leverancier vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van
de vordering.
10.7 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als
gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door cliënt aan een derde is geleverd en dat mede
bestond uit door leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens
indien en voor zover cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of
andere materialen.
10.8 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan leverancier zich
ter uitvoering van de overeenkomst bedient.
11. Overmacht
11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd
is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van
leverancier, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door cliënt aan
leverancier zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden
waarvan het gebruik door cliënt aan leverancier is voorgeschreven.
11.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om
de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst
gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets
verschuldigd zullen zijn.
12 Toepasselijk recht en geschillen
12.1 De overeenkomsten tussen leverancier en cliënt worden beheerst door Nederlands recht.
Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
12.2 Geschillen welke tussen leverancier en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen
leverancier en cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die
daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het
Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag, een en ander
onverminderd het recht van partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd
het recht der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen.
12.3 Teneinde een minnelijke oplossing van een bestaand of mogelijk toekomstig geschil te beproeven,
kan de meest gerede partij steeds een ICT-mediation conform het ICT-mediation reglement van de
Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag beginnen. ICT-mediation conform dit reglement
is gericht op bemiddeling door een of meer mediators. Deze procedure leidt niet tot een voor partijen
bindend oordeel. Deelname aan deze procedure geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het bepaalde in dit
artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat wenst, de procedure van ICT-mediation passeert
en al aanstonds de in artikel 12.2 genoemde geschillenregeling volgt.
COMPUTERSERVICE
De in dit hoofdstuk “Computerservice” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze
algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier diensten op het gebied van computerservice
verleent, waaronder wordt verstaan de automatische verwerking van gegevens met behulp van door
leverancier beheerde programmatuur en apparatuur.
13 Duur
13.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of regelmatig verlenen van
computerservice, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij
gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale
stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of leverancier de
overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het
einde van de betreffende periode.
14 Uitvoering van de werkzaamheden
14.1 Leverancier verricht de computerservice slechts in opdracht van cliënt. Indien leverancier krachtens
een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie computerservice verricht met betrekking tot
gegevens van cliënt of zijn personeel, zullen alle daaraan verbonden kosten aan cliënt in rekening worden
gebracht. Leverancier zal de computerservice met zorg verrichten overeenkomstig de met cliënt schriftelijk
vastgelegde procedures en afspraken.
14.2 Alle door leverancier te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door leverancier te stellen
voorwaarden door cliënt worden geprepareerd en aangeleverd. Cliënt zal de te verwerken gegevens
brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar leverancier de
computerservice uitvoert. Transport en transmissie, op welke wijze dan ook, geschieden voor rekening en
risico van cliënt, ook indien deze door leverancier worden uitgevoerd of verzorgd.
14.3 Cliënt staat er voor in dat alle door hem aan leverancier ter uitvoering van de computerservice ter
beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en
volledig zijn en dat alle aan leverancier verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van
leverancier.
14.4 Alle door leverancier bij de computerservice gebruikte apparatuur, programmatuur en andere zaken
blijven het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van leverancier,
ook indien cliënt een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door leverancier.
Leverancier kan de van cliënt ontvangen producten en gegevens en de gegenereerde resultaten van de
verwerking onder zich houden totdat cliënt alle aan leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft.
14.5 Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de computerservice aanbrengen. Indien
dergelijke wijzigingen een verandering van de bij cliënt geldende procedures tot gevolg hebben, zal
leverancier cliënt hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor
rekening van cliënt. In dat geval kan cliënt de overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen tegen
de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in
relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of leverancier de kosten
van deze wijziging voor zijn rekening neemt.
14.6 Leverancier spant zich er naar beste kunnen voor in dat de door hem bij de uitvoering van de
computerservice gebruikte programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in de door hem in het
kader van zijn dienstverlening beheerde Nederlandse wet- en regelgeving. Op verzoek zal leverancier
tegen zijn gebruikelijke tarieven cliënt adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen voor cliënt.
15.Beveiliging, privacy en bewaartermijnen
15.1 Leverancier voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking
van persoonsgegevens als bewerker op hem rusten. Leverancier zal zorgdragen voor passende
technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen
enige vorm van onrechtmatige verwerking.
15.2 Cliënt staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van
persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming
Persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen
zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Cliënt
zal leverancier alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
15.3 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden die jegens leverancier mochten worden
ingesteld wegens een niet aan leverancier toe te rekenen schending van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
15.4 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die
jegens leverancier mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke
bewaartermijnen.
16. Garantie
16.1 Leverancier is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten
van de computerservice. Cliënt zal na ontvangst deze resultaten zelf controleren. Leverancier staat er niet
voor in dat de computerservice foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend. Indien gebreken in de
resultaten van de computerservice een direct gevolg zijn van producten, programmatuur,
informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor leverancier uit hoofde van de
overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal leverancier de computerservice herhalen teneinde naar
beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits cliënt de onvolkomenheden zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de resultaten van de computerservice,
schriftelijk en gedetailleerd aan leverancier kenbaar maakt. Slechts indien gebreken in de
computerservice aan leverancier toerekenbaar zijn, wordt de herhaling gratis uitgevoerd. Indien gebreken
niet zijn toe te rekenen aan leverancier en/of de gebreken het gevolg zijn van fouten of onvolkomenheden
van cliënt, zoals het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie, zal leverancier de kosten van een
eventuele herhaling volgens zijn gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening brengen. Indien herstel van
aan leverancier toerekenbare gebreken technisch of redelijkerwijs niet mogelijk is, zal leverancier de voor
de betreffende computerservice door cliënt verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of
anderszins jegens cliënt aansprakelijk te zijn. Aan cliënt komen geen andere rechten wegens gebreken in
de computerservice toe dan die welke in deze garantieregeling zijn beschreven.
DIENSTVERLENING
De in dit hoofdstuk “Dienstverlening” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze
algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier diensten verleent, zoals advisering,
toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, detachering,
hosting, het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren of beheren van programmatuur, websites of
informatiesystemen en dienstverlening met betrekking tot netwerken. Deze bepalingen laten de in deze
algemene voorwaarden opgenomen bepalingen betreffende specifieke diensten, zoals computerservice,
de ontwikkeling van programmatuur en onderhoud, onverlet.
17 Uitvoering
17.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in
voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle
diensten van leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover
in de schriftelijke overeenkomst leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende
resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een
serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.
17.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is leverancier gerechtigd
de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat cliënt de resultaten van de
daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
17.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is leverancier gehouden bij de
uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van cliënt op te volgen.
Leverancier is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen
dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de
desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 18.
17.4 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een
bepaalde persoon, is leverancier steeds gerechtigd na overleg met cliënt deze persoon te vervangen door
een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
17.5 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die
betrekking hebben op door leverancier verleende diensten eens per kalendermaand achteraf
verschuldigd.
18. Wijziging en meerwerk
18.1 Indien leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van cliënt werkzaamheden of andere
prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen,
zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven
van leverancier. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse, een ontwerp of
specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Leverancier is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te
voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten
18.2 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 18.1 het
overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse
verantwoordelijkheden van cliënt en leverancier, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de
uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor cliënt nimmer grond voor
ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
18.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal leverancier cliënt desgevraagd
tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of
prestaties.
19. Opleidingen, cursussen en trainingen
19.1 Voor zover de dienstverlening van leverancier bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of
training, kan leverancier steeds vóór de aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling verlangen.
De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training worden beheerst
door de bij leverancier gebruikelijke regels.
19.2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van leverancier aanleiding geeft, is
leverancier gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen,
cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.
20. Detachering
20.1 Van detachering in de zin van deze voorwaarden is sprake als leverancier een medewerker (hierna:
de gedetacheerde medewerker) aan cliënt ter beschikking stelt teneinde deze medewerker onder toezicht
en leiding c.q. regie van cliënt werkzaamheden te laten uitvoeren.
20.2 Leverancier spant zich er voor in dat de gedetacheerde medewerker gedurende de duur van de
overeenkomst beschikbaar blijft, onverminderd het gestelde in artikel 17.4 inzake vervanging.
20.3 Cliënt is gerechtigd om vervanging van de gedetacheerde medewerker te verzoeken (i) indien de
gedetacheerde medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet
en cliënt dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan leverancier
kenbaar maakt, dan wel (ii) ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de gedetacheerde
medewerker. Leverancier zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. Leverancier staat
er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet aanstonds mogelijk is,
vervallen de aanspraken van cliënt op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken
van cliënt wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van cliënt betreffende de
verrichte werkzaamheden blijven in stand.
20.4 Leverancier is gehouden tot tijdige en volledige afdracht van de voor de gedetacheerde medewerker
in verband met de overeenkomst te betalen loonbelasting en (voorschot-)premies voor sociale
verzekeringen. Leverancier vrijwaart cliënt voor alle wettelijke aanspraken van de belastingdienst
respectievelijk sociale verzekeringsinstanties met betrekking tot belastingen en sociale
verzekeringspremies welke direct samenhangen met de terbeschikkingstelling door leverancier van de
gedetacheerde medewerker (de zgn. inlenersaansprakelijkheid), mits cliënt de afwikkeling van de
betreffende aanspraken geheel aan leverancier overlaat, hem daarbij alle medewerking verleent en hem
alle benodigde informatie en, indien door leverancier gewenst, procesvolmachten verstrekt. 20.5
Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de selectie van de medewerker dan wel voor de
resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding c.q. regie van cliënt tot stand zijn gekomen.
ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR
De in dit hoofdstuk “Ontwikkeling van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene
Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk
“Dienstverlening”, van toepassing indien leverancier in opdracht van cliënt programmatuur ontwikkelt en
deze eventueel installeert. Op deze programmatuur is ook het hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van
programmatuur” van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit
hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur
in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige
machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie. Daar waar in dit hoofdstuk
over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites.
21. Ontwikkeling van programmatuur
21.1 Indien niet reeds bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te
ontwikkelen programmatuur aan leverancier ter hand zijn gesteld, zullen partijen in overleg
schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal
geschieden. Leverancier zal de ontwikkeling van de programmatuur met zorg uitvoeren op basis van de
door cliënt te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan cliënt instaat.
Indien partijen het gebruik van een ontwikkelingsmethode zijn overeengekomen die zich er door kenmerkt
dat het ontwerpen en/of het ontwikkelen van onderdelen van de programmatuur onderworpen is aan een
nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te bepalen prioriteitstelling, zal deze prioriteitstelling
steeds in overleg tussen partijen tot stand komen.
21.2 Leverancier is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan
hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering
van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat cliënt de
betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
21.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verkrijgt cliënt slechts het recht tot gebruik van de
programmatuur in zijn eigen bedrijf of organisatie. Slechts indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk
is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de
programmatuur gemaakte technische documentatie aan cliënt ter beschikking worden gesteld, in welk
geval cliënt gerechtigd zal zijn in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen. Indien leverancier in
rechte gehouden wordt de broncode en/of de technische documentatie aan cliënt ter beschikking te
stellen, kan leverancier daarvoor een redelijke vergoeding verlangen.
22. Aflevering, installatie en acceptatie
22.1 Leverancier zal de te ontwikkelen programmatuur aan cliënt zoveel mogelijk conform de schriftelijk
vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door leverancier uit te
voeren installatie schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal
cliënt zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij
gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is
leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
22.2 Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering
of, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de
installatie. Gedurende de testperiode is het cliënt niet toegestaan de programmatuur voor productieve of
operationele doeleinden te gebruiken. Leverancier kan steeds verlangen, derhalve ook indien zulks niet
uitdrukkelijk is overeengekomen, dat cliënt met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test
van voldoende omvang en diepgang uitvoert op (tussen-)resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden
en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan leverancier worden gerapporteerd.
22.3 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd: a. indien tussen partijen niet een
acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door leverancier uit te voeren installatie
schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel b. indien tussen partijen een
acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel c. indien leverancier vóór
het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 22.5 ontvangt: op het moment dat de in
dat testrapport genoemde fouten in de zin van artikel 6.6 zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van
onvolkomenheden die volgens artikel 22.6 aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de
programmatuur, indien cliënt daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor
productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van
dat gebruik.
22.4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten
bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal cliënt leverancier hierover schriftelijk
gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur
zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
22.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in
de zin van artikel 6.6 bevat, zal cliënt leverancier uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel
van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Leverancier zal zich naar beste
vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij leverancier
gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de
programmatuur aan te brengen.
22.6 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke
verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens
het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de
programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van leverancier om deze
kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 25, indien toepasselijk, te herstellen.
Acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van de programmatuur die
slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de vormgeving van gebruikersinterfaces.
22.7 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de nietacceptatie
van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of
een ander onderdeel onverlet
22.8 Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in artikel 22.3 heeft tot gevolg dat
leverancier ten volle gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake de ontwikkeling en
terbeschikkingstelling van de programmatuur en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door
leverancier is overeengekomen, van zijn verplichtingen inzake de installatie van de programmatuur.
Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van cliënt op grond van artikel 22.6
betreffende kleine gebreken en artikel 25 betreffende garantie. 22.9 Bij gebreke van een uitdrukkelijk
overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwikkelen van de
programmatuur, verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend
geval tevens een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van
de installatie.
GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUUR
De in dit hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de
Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle door leverancier ter
beschikking gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben
uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine
leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op daarbij
behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door leverancier te verstrekken nieuwe
versies. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld
websites.
23. Gebruiksrecht
23.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verleent leverancier cliënt het niet-exclusieve recht tot het
gebruik van de programmatuur. Cliënt zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen
steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde omvat het
gebruiksrecht van cliënt uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
23.2 De programmatuur mag door cliënt uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op
de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het
gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen, gelden de
verwerkingseenheid van cliënt waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal
aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als
verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing
van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere
verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere
verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.
23.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is cliënt niet toegestaan de programmatuur en dragers
waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte
rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen,
een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een
derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten
behoeve van cliënt gebruikt. Cliënt zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het
herstellen van fouten. Cliënt zal de programmatuur niet gebruiken in het kader van de verwerking van
gegevens ten behoeve van derden (‘time-sharing’). De broncode van de programmatuur en de bij de
ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan cliënt ter
beschikking gesteld, ook niet indien cliënt bereid is voor deze terbeschikkingstelling een financiële
vergoeding te voldoen. Cliënt erkent dat de broncode een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze
bedrijfsgeheimen van leverancier bevat.
23.4 Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal cliënt alle in zijn bezit zijnde
exemplaren van de programmatuur aan leverancier retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat
cliënt bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal cliënt van
zodanige vernietiging leverancier onverwijld schriftelijk melding maken.
24. Aflevering, installatie en acceptatie
24.1 Leverancier zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan
cliënt afleveren en, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de
programmatuur bij cliënt installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de
programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte
apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is leverancier
niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
24.2 Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is het bepaalde in de
artikelen 22.2 tot en met 22.7 van overeenkomstige toepassing. Indien partijen geen acceptatietest zijn
overeengekomen, aanvaardt cliënt de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van
aflevering bevindt, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en andere gebreken, onverminderd
de verplichtingen van leverancier ingevolge de garantie van artikel 25. In alle gevallen geldt het bepaalde
in artikel 22.8 onverminderd.
24.3 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die
betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van programmatuur en het recht tot gebruik van de
programmatuur verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval
tevens een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de
installatie.
25 Garantie
25.1 Leverancier zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur in de zin
van artikel 6.6 binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden
na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na
acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij leverancier zijn gemeld. Leverancier garandeert niet
dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat alle fouten en
overige gebreken worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in
opdracht van cliënt is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval leverancier volgens zijn
gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. Leverancier kan volgens zijn
gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of
onoordeelkundig gebruik van cliënt of van andere niet aan leverancier toe te rekenen oorzaken of indien
de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld.
Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting
vervalt indien cliënt zonder schriftelijke toestemming van leverancier wijzigingen in de programmatuur
aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
25.2 Herstel van fouten zal geschieden op een door leverancier te bepalen locatie. Leverancier is
gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de
programmatuur aan te brengen.
25.3 Leverancier heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 25.1
bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten
welke een zodanige plicht tot herstel omvat.
26 Onderhoud
26.1 Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de
gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal cliënt overeenkomstig de
gebruikelijke procedures van leverancier geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan
leverancier melden. Na ontvangst van de melding zal leverancier zich naar beste vermogen inspannen
fouten in de zin van artikel 6.6 te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies
van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door leverancier te bepalen
wijze en termijn aan cliënt ter beschikking worden gesteld. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen
dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. Bij
gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel
de beschikbaar gestelde nieuwe versie installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de
daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen is leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
26.2 Leverancier staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere
gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd.
26.3 Leverancier kan de kosten van herstel volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen indien
sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan leverancier toe te
rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan leverancier is gewijzigd. Herstel van
verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.
26.4 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal leverancier bij het beschikbaar komen van
verbeterde versies van de programmatuur deze aan cliënt ter beschikking stellen. Drie maanden na het
beschikbaar stellen van een verbeterde versie is leverancier niet meer verplicht tot het herstellen van
eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot een oude
versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan
leverancier van cliënt verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met leverancier aangaat en dat voor
de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
26.5 Indien cliënt niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de
programmatuur een onderhoudsovereenkomst met leverancier is aangegaan, kan leverancier niet
gehouden worden op een later moment alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.
26.6 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die
betrekking hebben op onderhoud van programmatuur voor aanvang van de onderhoudsperiode
verschuldigd.
27. Programmatuur van toeleverancier
27.1 Indien en voor zover leverancier programmatuur van derden aan cliënt ter beschikking stelt, zullen,
mits dat door leverancier schriftelijk aan cliënt is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de
voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze
voorwaarden. Cliënt aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor
cliënt ter inzage bij leverancier en leverancier zal deze voorwaarden aan cliënt op zijn verzoek kosteloos
toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen cliënt en
leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing
worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.
VERKOOP VAN APPARATUUR
De in dit hoofdstuk “Verkoop van apparatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen
uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier apparatuur aan cliënt verkoopt. Voor
zover de strekking van de navolgende bepalingen zich daar niet tegen verzet zijn onder het begrip
‘apparatuur’ tevens losse onderdelen van apparatuur begrepen.
28. Selectie van apparatuur, aflevering en risico
28.1 Cliënt draagt het risico van de selectie van de gekochte apparatuur. Leverancier staat er niet voor in
dat de apparatuur geschikt is voor het door cliënt beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke
koopovereenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn
gespecificeerd.
28.2 De door leverancier aan cliënt verkochte apparatuur zal aan cliënt worden afgeleverd op de plaats
van het magazijn van leverancier. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal leverancier de aan
cliënt verkochte apparatuur afleveren of doen afleveren op een door cliënt aan te wijzen plaats.
Leverancier zal cliënt zo mogelijk tijdig vóór de aflevering in kennis stellen van het tijdstip waarop hij of de
ingeschakelde vervoerder voornemens is de apparatuur af te leveren. De door leverancier aangegeven
aflevertijden zijn steeds indicatief.
28.3 Aflevering van apparatuur geschiedt op de overeengekomen plaats tegen de overeengekomen
koopprijs. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn in de koopprijs van de apparatuur niet
begrepen de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen e.d..
28.4 Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur gaat over op cliënt bij aflevering
aan cliënt. Indien ten behoeve van de aflevering, al dan niet op verzoek of instructie van cliënt, gebruik
wordt gemaakt van een vervoerder, gaat het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur
echter reeds over op cliënt op het moment van afgifte van de apparatuur aan de vervoerder.
28.5 Leverancier zal de apparatuur verpakken volgens de bij hem geldende gebruikelijke maatstaven.
Indien cliënt een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor
zijn rekening zijn. Cliënt zal met verpakkingen die vrijkomen bij de door leverancier geleverde producten,
handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften.
Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden wegens niet-naleving van dergelijke
voorschriften.
29. Omgevingseisen en installatie
29.1 Cliënt draagt zorg voor een omgeving die voldoet aan de door leverancier in voorkomend geval
gespecificeerde vereisten voor de apparatuur (bijv. betreffende temperatuur, luchtvochtigheid, technische
omgevingseisen e.d.).
29.2 Indien partijen dit schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen, zal leverancier de apparatuur
installeren of laten installeren. In de eventuele verplichting tot installatie van apparatuur door leverancier is
niet inbegrepen de verplichting tot het installeren van programmatuur of tot het uitvoeren van
dataconversie.
29.3 Indien leverancier zich heeft verbonden tot installatie zal cliënt vóór aflevering van de apparatuur een
passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en
telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen en alle voor de installatie noodzakelijke instructies van
leverancier opvolgen.
29.4 Cliënt zal leverancier voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot
de plaats van installatie gedurende de normale werkdagen en -uren van leverancier.
30 Garantie
30.1 Leverancier zal zich er naar beste vermogen voor inspannen eventuele materiaal- en fabricagefouten
in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door leverancier in het kader van garantie of onderhoud zijn
geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen indien deze binnen een periode van drie
maanden na aflevering gedetailleerd omschreven bij leverancier zijn gemeld. Indien herstel naar het
redelijk oordeel van leverancier niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel onevenredig
hoge kosten zijn verbonden, is leverancier gerechtigd de apparatuur kosteloos te vervangen door andere,
soortgelijke maar niet noodzakelijkerwijs identieke, apparatuur. Dataconversie die noodzakelijk is als
gevolg van herstel of vervanging valt buiten de garantie. Alle vervangen onderdelen worden eigendom
van leverancier. De garantieverplichting vervalt indien de materiaal- of fabricagefouten geheel of
gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende
oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien cliënt zonder toestemming van leverancier wijzigingen in
de apparatuur of in de onderdelen die door leverancier in het kader van garantie of onderhoud zijn
geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. Leverancier zal een zodanige toestemming niet op onredelijke
gronden onthouden.
30.2 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door leverancier in
rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.
30.3 Leverancier heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 30.1
bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten
welke een zodanige plicht tot herstel omvat.
31. Apparatuur van toeleverancier
31.1 Indien en voor zover leverancier apparatuur van derden aan cliënt levert, zullen, mits dat door
leverancier schriftelijk aan cliënt is meegedeeld, voor wat betreft die apparatuur de voorwaarden van die
derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze
voorwaarden. Cliënt aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor
cliënt ter inzage bij leverancier en leverancier zal deze aan cliënt kosteloos op zijn verzoek toezenden.
Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen cliënt en leverancier
om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard,
geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.
ONDERHOUD VAN APPARATUUR
De in dit hoofdstuk “Onderhoud van apparatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene
Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier en cliënt een
overeenkomst voor onderhoud van apparatuur hebben gesloten.
32. Duur van de onderhoudsverplichting
32.1 De overeenkomst voor onderhoud van apparatuur wordt aangegaan voor de tussen partijen
overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.
32.2 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode
verlengd, tenzij cliënt of leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een
opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.
33. Onderhoud
33.1 De inhoud en omvang van de door leverancier te leveren onderhoudsdiensten en de eventueel
bijbehorende serviceniveaus zullen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden vastgelegd.
Bij gebreke daarvan is leverancier verplicht zich ervoor in te spannen naar beste vermogen storingen die
naar behoren door cliënt bij leverancier zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te verhelpen. Onder
‘storing’ wordt in dit hoofdstuk verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan de door
leverancier schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte specificaties van de apparatuur. Van een storing is
alleen sprake indien cliënt deze kan aantonen en deze kan worden gereproduceerd.
33.2 Het onderhoud wordt verricht tijdens de bij leverancier geldende werkdagen en werkuren.
33.3 Leverancier behoudt zich onder meer het recht voor om zijn onderhoudsverplichtingen op te schorten
voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van de apparatuur omstandigheden voordoen die, naar
het oordeel van leverancier, risico’s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van medewerkers van
leverancier met zich meebrengen.
33.4 Leverancier draagt zorg voor het actueel houden van zijn expertise omtrent de apparatuur.
Leverancier zal alle relevante gegevens omtrent de aan de apparatuur verrichte werkzaamheden
registreren en vastleggen in zijn administratie. Leverancier zal cliënt op eerste verzoek inzage verschaffen
in de aldus vastgelegde gegevens.
33.5 Vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van leverancier noodzakelijk is om
storingen te herstellen of te voorkomen. De vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom van
leverancier.
34. Onderhouds- en gebruiksvoorwaarden
34.1 Cliënt zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur, leverancier daarvan in
kennis stellen door middel van een door een ter zake kundige medewerker van cliënt opgestelde
gedetailleerde omschrijving van de storing. Cliënt is gehouden het personeel van leverancier of door
leverancier aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, alle overige
noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur aan leverancier ten behoeve van de
onderhoudswerkzaamheden ter beschikking te stellen.
34.2 Op verzoek van leverancier zal een ter zake kundige werknemer van cliënt voor raadpleging bij
onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn. Cliënt heeft het recht bij alle ten behoeve van cliënt uit te
voeren werkzaamheden aanwezig te zijn.
34.3 Cliënt is bevoegd niet door leverancier geleverde apparatuur en systemen op de aan client verkochte
apparatuur aan te sluiten en daarop niet door leverancier geleverde programmatuur te installeren. De
kosten van het onderzoeken en verhelpen van storingen die voortvloeien uit het aansluiten van niet door
leverancier geleverde apparatuur of uit het installeren van niet door leverancier geleverde programmatuur,
zijn voor rekening van cliënt.
34.4 Indien het naar het oordeel van leverancier voor het onderhoud van de apparatuur nodig is dat de
verbindingen van de apparatuur met andere systemen of apparatuur worden getest, zal cliënt deze
andere systemen of apparatuur alsmede de desbetreffende testprocedures en informatiedragers ter
beschikking van leverancier stellen.
34.5 Bij onderhoudswerkzaamheden benodigd testmateriaal dat niet tot de normale outillage van
leverancier behoort, dient door cliënt ter beschikking te worden gesteld.
34.6 Cliënt draagt zorg voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatievoorzieningen die nodig zijn
om de apparatuur te laten functioneren. Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet over voornoemde
voorzieningen en aansluitingen uit.
34.7 Cliënt draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende de periode
dat leverancier deze onder zich heeft voor de onderhoudswerkzaamheden. Het wordt aan cliënt
overgelaten dit risico te verzekeren. Alvorens de apparatuur aan leverancier voor onderhoud aan te
bieden draagt cliënt er zorg voor dat van alle in de apparatuur vastgelegde programmatuur en data een
deugdelijke en volledige reservekopie is gemaakt.
34.8 Leverancier aanvaardt geen onderhoudsverplichtingen voor apparatuur die niet in Nederland is
opgesteld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
34.9 Bij gebreke van een overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben
op onderhoud van apparatuur bij aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd.
35. Uitsluitingen
35.1 Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen die voortvloeien uit
onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals gebreken in
communicatielijnen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met c.q. gebruikmaking van apparatuur,
programmatuur of materialen welke niet onder de overeenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen
van leverancier op grond van de overeenkomst, en zullen cliënt apart in rekening worden gebracht tegen
de gebruikelijke tarieven.
35.2 In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen:
• het vervangen van verbruiksartikelen zoals onder andere magnetische opslagmedia, en inktlinten;
• de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen
• die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan leverancier;
• werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie der apparatuur;
• modificaties aan apparatuur;
• verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.